Rasspecifik AvelsStrategi – RAS, ska skrivas om vart femte år med uppdaterade data samt reviderade mål och handlingsplaner. 

RASNytt för denna gång var att vi skulle följa en mer strikt mall som SKK utarbetat. I begynnelsen var det ganska luddigt hur RAS skulle se ut men med åren har nya mer strikta riktlinjer kommit för man vill att dokumentet ska vara uppbyggt på samma sätt för alla raser. Så det blev att stuva om lite av texten.

Annars går det inte att säga att vi har gjort några större förändringar mot tidigare år. Rasen är liten till numerären och därmed blir statistiken inte någon vi kan luta oss mot med någon större träffsäkerhet. Utkastet till det nya dokumentet diskuterades i en chat-grupp där alla avelsintresserade fick vara med och vi var ganska eniga om att inga större förändringar behövdes.

RAS är indelat i avsnitt som berör de fyra ”benen” som seriös avel ska innefatta. Här kommer lite korta notiser från respektive del men jag rekommenderar alla att läsa dokumentet i sin helhet. För uppfödare samt innehavare av avelshanar är det ett krav att känna till innehållet i RAS.

Länk till klubbens sida om RAS, här kan du också öppna hela dokumentet i pdfPopulation
Vi kan konstatera att vi har en tydlig ökning av den genomsnittliga inavelsgraden under de senaste åren, vilket nog är en följd av att det har varit lite dåligt med importerat nytt blod under en tid.

Hälsa
Inga nya hälsoproblem har dykt upp, Höftledsdysplasi kan inte ses som ett problem i dagsläget men vi kvarstår med handlingsplanen att minst en partner ska vara friröntgad (A eller B) just för att inte komma tillbaka till den situation vi hade under 80-talet med ganska stora problem. Däremot skriver vi nu ut att det inte är fel att använda en C-hund i avel så länge vald partner är friröntgad och har en utmärkt HD-bakgrund i sin stamtavla.

Mentalitet
Resultatet från de mätverktyg som finns, BPH och MH, ser ut som tidigare. Vårt mål är att bibehålla den rastypiska mentaliteten som rasen, anpassad till samhällets krav. Och för det så krävs det också en insats från hundägarna genom att de ger sin hund grundläggande lydnadsträning.

Exteriör
Rasen håller, liksom tidigare, en bra nivå. Tyvärr har utställningsintresset dalat och det är få individer som vi får se i sådana sammanhang, vilket varken är bra för rasens exteriöra utvecklig eller för populationen eftersom de hanhundar som inte ställs ut sällan blir aktuella för avel och därmed inte tillför något till avelsbasen.

Charlotta Mellin, för SKBTK’s RAS-kommitté som för övrigt består av Sofia Dafgård och Emma Pihl.

RAS har granskats och godkänts av SKK’s avelskommitté enlig nedan:

Utlåtande över reviderat RAS för kerry blue terrier

På uppdrag av SKKs avelskommitté har undertecknad granskat ett reviderat RAS för kerry blue terrier.

Detta RAS är tydligt, välskrivet, lätt att ta till sig och väl förankrat hos medlemmarna.

Stor vikt har lagts på reflexioner avseende svårigheter med avel i små populationer och rasens utveckling mentalt.

På det hela taget ett utmärkt RAS.

Lycka till framöver!

Örby Slott 2023-12-01

Agneta Ståhle